Klubbhåndbok og vedtekter

Visjon (utdrag)

«Klubben skal være en breddeklubb med et A-lag som gir talentene noe å strekke seg etter. Klubben skal gi et attraktivt tilbud til barn, ungdom og voksne og det sportslige tilbudet skal være slik at alle spillere vil oppleve utfordring og mestring. Klubben skal være en synlig aktør i nærmiljøet.»

Generelt:
Hente nøkkelbrikke til Vollhallen hos daglig leder. Kvitteres ut mot et depositum.
Sørge for at hallen er ryddig etter trening.
Påse at hallen er låst dersom det ikke er andre som skal trene etterpå.
Fremlegge politiattest til daglig leder. Gjelder for alle som er i kontakt med mindreårige under 18 år.
Samarbeide med oppmann for laget.
Holde seg oppdatert på info fra www.handball.no Region SørVest.
Delta på trener/lagleder møter.
Sørge for å registrere spillere og rapportere spillerinformasjon til daglig leder.
Skrive årsrapport for laget.  Denne skal med i årsberetningen til Voll IL. Leveres håndballstyret innen 15.desember.
Delta i organiseringen av lagets turneringer eller kamper på hjemmebane – sekretæriat, poengtavle, tidtaking, dommer og andre ting som behøves for det aktuelle arrangement.

Trening og kamp:
Lede treninger og kamper. Vær tydelig og synlig, møt i klubbens treningsklær.
Trener/lagleder skal ha med navneliste på spillerne, samt telefonliste til foresatte.
Skape trivsel, samhold og glede slik at barna fortsetter med håndball.
For de yngste unngås topping av lag.  Like mye spilletid for alle. Å vinne kamper er ikke et overordnet mål.
Lære barna grunnleggende håndballferdigheter.  Trekk gjerne inn eldre spillere eller andre ressurspersoner.  Spør gjerne styret om hjelp til dette.
Lære lagspill og fokusere på å opptre samlet.
Være reiseleder under kamper/turneringer, eventuelt skaffe stedfortreder.
Sørge for at materiell som drakter, vester, isposer og tape medbringes.
For overnattingsturneringer skal reisen meldes inn til daglig leder. Deltakerliste skal også sendes inn.

Treningsmomenter:
1. Øke ballfølelse og sikkerhet med ball, alene, ved pasning, mottak og skudd.
2. Trene ulike skuddteknikker både i fart og i ro.
3. Lære dem å holde formasjoner i angrep og forsvar.
4. Lære dem å løfte blikket for å få overblikk over situasjonen, før handling.
5. Skadeforebyggende trening.

Stor grad av repetisjon og drilling av momenter for at det skal «sette seg automatisk» etter hvert.
Alle må få forsøke seg i alle rollene på banen, selv om de etter hvert finner sine favorittposisjoner.

Generelt om treners væremåte:
Møt forberedt til trening og kamp.
Ta deg tid – kom ikke for sent.
Vær positiv – bli et eksempel.
Sørg for at miljøet blir godt.
Ta hensyn til alle.  La ikke enkelt spillere styre gruppa.  La ikke noen falle utenfor gjengen.
Sett trygghet i sentrum.
Gi spillerne ansvar – begynn i det små.
Følg spillets intensjoner og regler.
Følg Norges Håndballforbunds retningslinjer samt Norges Idrettsforbunds lover for barneidrett.
Husk at du er et forbilde for de unge.

Trygg transport
Lagene våre deltar i turneringer og kamper hvor man er avhengig av transport med buss eller bil. Vi vet at bruk av sikkerhetsbelte reduserer risikoen for skader, og ønsker derfor at lagledere og foreldre ser til at alle bruker sikkerhetsbelte under transport.
Vi anmoder derfor også om at man kun benytter busser med sikkerhetsseler montert. Vi oppfordrer også lederne for det enkelte lag å sørge for at foreldre/foresatte som deltar ved slike transporter blir gjort kjent med våre forventninger om at alle bruker sikkerhetsbelte!

Det er også et ufravikelig krav fra Voll IL at det ikke fraktes flere personer enn tillatt i hvert enkelt kjøtetøy.  Foreldre som kjører til kamper skal informeres om dette.

 • Utføre oppgaver rundt laget som ikke er treningsrelatert.
 • Fremlegge politiattest til daglig leder. Gjelder for alle som er i kontakt med mindreårige under 18 år.
 • Sjekke kampoppsett for sesongen og omberamme innen frister.
 • Sende ut info via mail/skriv til lagets spillere/foresatte. Eksempelvis dugnader.
 • Organisere dugnader. Til hver kamp skal det settes opp to foreldre i sekretariatet, og en i kafè. Eventuelt skaffe sponsorer. Laget er selv ansvarlig for egen økonomi.
 • Komme med innspill til Voll web side.
 • Sørge for at det er nok spillere og at foreldre bidrar med kjøring.
 • Ha kontroll på tildelt «trenerbag» med drakter, vester, fløyte, isposer og tape.  Oppmann skaffer denne tilveie før sesongstart. 
  Leveres inn etter sesongslutt.  Denne medbringes på alle kamper/turneringer.
 • Melde på laget til ulike turneringer, etter å først ha sjekket stemning for aktuell turnering.
  Styret gir retningslinjer for overnattingsturneringer.
 • Søke om eventuelle dispensasjoner til NHF Region SørVest.
 • Holde seg oppdatert på info fra www.handball.no Region SørVest.
 • Bistå trener dersom behov for dette.
 • Være bindeledd mellom håndballstyret og laget. (Trener, spillere og foresatte)
 • Delta på oppmann/foreldrekontakt møter.
 • Sørge for at medlemsregistrering alltid er oppdatert i Klubbadmin.
 • Holde kontroll på medlemsinformasjon som navn, adresse, foresatte, tlf og e-mail adresse.
 • Melde fra til styret om laget opprettholdes for neste sesong.  Meldes til håndball styret i mars/april.
 • Melde fra om ønsket treningstid for neste sesong.  Gjøres i mars/ april.
 • Delta i organiseringen av lagets turneringer eller kamper på hjemmebane – sekretæriat, poengtavle, tidtaking,
  dommer, kafé salg og andre ting som behøves for det aktuelle arrangement.


OBS! Lisens: Før nyttår det året spillerne fyller 13 år må oppmann sørge for at den enkelte løser lisens. Dersom lisens ikke er ordnet, er spiller ikke godkjent, og klubben blir bøtelagt. Lisens er den enkelte spillers eget ansvar å løse/betale. Husk å få KID nr. Registrering gjøres av styret.


Trygg transport
Lagene våre deltar i turneringer og kamper hvor man er avhengig av transport med buss eller bil. Vi vet at bruk av sikkerhetsbelte reduserer risikoen for skader, og ønsker derfor at lagledere og foreldre ser til at alle bruker sikkerhetsbelte under transport.
Vi anmoder derfor også om at man kun benytter busser med sikkerhetsseler montert. Vi oppfordrer også lederne for det enkelte lag å sørge for at foreldre/foresatte som deltar ved slike transporter blir gjort kjent med våre forventninger om at alle bruker sikkerhetsbelte!

Det er også et ufravikelig krav fra Voll IL at det ikke fraktes flere personer enn tillatt i hvert enkelt kjøtetøy.  Foreldre som kjører til kamper skal informeres om dette.