Lovnorm

Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019.

LOV FOR VOLL IDRETTSLAG

Stiftet 1969

Sist endret 01.01.2020

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2) Idrettslaget er medlem av NFF, Norges Håndballforbund og Norsk gymnastikk og turnforbund.

(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Rogaland idrettskrets og er tilsluttet Klepp Idrettsråd.

(4) Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§ 3 Medlemmer

(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:

a) Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

Side 2 av 11

(4) Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som

a) Handler i strid med idrettens formål og grunnverdier. b) Ikke overholder idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. c) Ikke oppfyller økonomiske forpliktelser overfor idrettslaget eller andre organisasjonsledd i NIF. d) På annen måte opptrer på en måte som er til skade for idrettslaget eller idrettens omdømme.

(7) Vedtak om eksklusjon treffes av idrettslagets styre. Før vedtak treffes, skal medlemmet gis anledning til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Klagen sendes til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(8) Medlemmer som melder seg ut eller ekskluderes har ikke krav på tilbakebetaling av innbetalt kontingent.

§ 4 Kontingent

(1) Medlemmene betaler en årlig kontingent som fastsettes av årsmøtet.

(2) Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen fastsatt frist kan nektes deltakelse i idrettslagets aktiviteter.

(3) Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, kan ekskluderes etter vedtak av idrettslagets styre.

II. ÅRSMØTET

§ 5 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

(2) Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av medlemmene krever det.

(3) Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel.

(4) Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt skriftlig til styret senest to uker før møtet.

(5) Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 15 år og har betalt kontingenten.

(6) Stemmeberettigede medlemmer har én stemme hver. Stemmegivning ved fullmakt er ikke tillatt.

(7) Årsmøtet skal behandle følgende saker: a) Godkjenning av innkalling og dagsorden. b) Valg av møteleder og referent. c) Godkjenning av årsberetning fra styret. d) Godkjenning av regnskap. e) Fastsettelse av kontingent.

f) Valg av styremedlemmer og eventuelle andre tillitsvalgte. g) Valg av revisor og eventuelt valgkomité. h) Behandling av innkomne forslag. i) Eventuelle vedtektsendringer. j) Eventuelle saker som styret ønsker å ta opp. k) Valg av representanter til idrettskretsen og andre overordnede organer.

(8) Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret senest to uker før møtet.

(9) Årsmøtet skal ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. Referat fra årsmøtet skal føres og signeres av møteleder og referent.

(10) Vedtak på årsmøtet treffes med alminnelig flertall, med mindre annet er bestemt i lovene eller vedtektene.

(11) Ekstraordinært årsmøte kan behandle bare de saker som er kunngjort i innkallingen.

III. STYRET

§ 6 Styret

(1) Idrettslaget ledes av et styre som velges av årsmøtet og består av følgende verv: a) Leder b) Nestleder c) Kasserer d) Sekretær e) Øvrige styremedlemmer etter behov

(2) Styret skal lede idrettslagets virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak.

(3) Styret har ansvar for å: a) Gjennomføre årsmøtets vedtak. b) Utarbeide årsberetning, regnskap og budsjett for idrettslaget. c) Representere idrettslaget utad. d) Ivareta medlemmenes interesser og bidra til et godt idrettsmiljø.

(4) Styret kan oppnevne utvalg og komiteer etter behov. Disse skal rapportere til styret.

(5) Styremedlemmer velges for en periode på to år.

(6) Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede.

(7) Ved stemmelikhet i styret har lederen dobbeltstemme.

(8) Styret kan fatte beslutninger med alminnelig flertall, med mindre annet er bestemt i lovene eller vedtektene.

(9) Styrets beslutninger skal protokollføres.

Dette er et utdrag fra de norske idrettslagets vedtekter. Vennligst merk at disse utdragene kan variere avhengig av idrettslagets spesifikke vedtekter og organisasjonsstruktur. Det anbefales å lese og forstå de fullstendige vedtektene til det aktuelle idrettslaget.

IV. ØKONOMI OG REGNSKAP

§ 7 Regnskap og revisjon

(1) Idrettslagets regnskapsår følger kalenderåret.

(2) Styret skal sørge for at idrettslagets regnskap føres i samsvar med god regnskapsskikk.

(3) Regnskapet skal revideres av en statsautorisert revisor eller registrert revisor valgt av årsmøtet.

(4) Revisors beretning skal legges fram for årsmøtet.

(5) Idrettslagets midler skal benyttes i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak.

V. OPPLØSNING AV IDRETTSLAGET

§ 8 Oppløsning

(1) Oppløsning av idrettslaget kan bare behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

(2) Blir oppløsning vedtatt, skal det etter vedtak om oppløsning avholdes et nytt møte etter minst 3 måneder, men innen 6 måneder, der oppløsningen må vedtas med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

(3) Ved oppløsning skal idrettslagets midler tilfalle idrettslag med lignende formål, etter årsmøtets bestemmelse.

(4) Vedtak om oppløsning skal meldes til idrettskretsen.

Dette er et utdrag fra de norske idrettslagets vedtekter angående økonomi og regnskap, samt prosessen for oppløsning av idrettslaget. Vær oppmerksom på at dette kun er generelle bestemmelser, og det kan være variasjoner i de spesifikke vedtektene til forskjellige idrettslag. Det er viktig å konsultere de gjeldende vedtektene for det aktuelle idrettslaget for fullstendige og nøyaktige retningslinjer.

VI. ENDRING AV VEDTEKTENE

§ 9 Endring av vedtektene

(1) Forslag om endring av vedtektene kan fremmes av styret eller minst 1/3 av medlemmene på årsmøtet.

(2) Vedtektsendringer kan bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

(3) Forslag til vedtektsendringer skal være sendt til medlemmene minst 4 uker før årsmøtet.

VII. TVISTER

§ 10 Tvister

(1) Tvister som oppstår mellom idrettslaget og medlemmer, tillitsvalgte eller andre idrettsorganisasjoner, skal søkes løst ved forhandlinger.

(2) Hvis tvisten ikke kan løses ved forhandlinger, kan den bringes inn for idrettskretsen eller annen relevant instans i henhold til gjeldende lover og regler.

Dette er de gjenværende delene av de norske idrettslagets vedtekter. De beskriver prosedyren for endring av vedtektene og håndtering av tvister som kan oppstå. Vær oppmerksom på at dette er generelle bestemmelser, og det kan være variasjoner i de spesifikke vedtektene til forskjellige idrettslag. Sørg for å konsultere de aktuelle vedtektene for det spesifikke idrettslaget for fullstendige og nøyaktige retningslinjer.

VIII. OPPLØSNING AV IDRETTSLAGET

§ 11 Oppløsning

(1) Beslutning om oppløsning av idrettslaget kan bare tas på ekstraordinært årsmøte, og krever minst 3/4 flertall av de avgitte stemmene.

(2) Ved oppløsning av idrettslaget skal eventuelle midler og eiendeler tilfalle formål som er i samsvar med idrettens formål og verdier, og som er godkjent av idrettskretsen eller annen relevant instans.

(3) Oppløsningen av idrettslaget skal meldes til idrettskretsen og andre relevante instanser i henhold til gjeldende lover og regler.

IX. VEDTEKTENES GYLDIGHET

§ 12 Vedtektenes gyldighet

(1) Disse vedtektene trer i kraft umiddelbart og gjelder inntil de endres i samsvar med bestemmelsene i § 9.

(2) Vedtektsendringer skal godkjennes av idrettskretsen eller annen relevant instans før de trer i kraft.

Dette er de siste delene av vedtektene til det norske idrettslaget. De omhandler prosessen for oppløsning av idrettslaget og fastsetter gyldigheten til vedtektene. Husk å konsultere de spesifikke vedtektene til ditt eget idrettslag for å få nøyaktig informasjon og retningslinjer.